Pensjonsalder for kvinner i norge

29. mai 2013 Alle kan være enige i at det å jobbe i politiet er et tungt og krevende yrke, men jeg må innrømme at jeg skvatt da jeg hørte at politimenn og -kvinner har Pensjonsalderen generelt i Norge bør stige i fremtiden - en blanding av stadig flere eldre og det faktum at vi lever lenger gjør det til en nødvendighet. Dødlighetsmodellering fra en norsk synsvinkel Erik Bølviken søker mann wiki Pensjonsalder for kvinner i norge Tjenestepensjon – nå og i fremtiden? - ASVL 9. apr 2013 Side | 3 samme ordning fra 27 år og har samme lønn frem til 67 år, og tariffen fra Finans Norge som kalles K20051 blir benyttet. Ved annen lengde på medlemskapet og ved tidligere eller senere uttak enn 67 år, vil imidlertid ikke pensjonen bli den samme for en kvinne og en mann som har samme lengde.16. feb 2012 pensjonsalder for kvinner enn for menn, og en plikt til å slutte i arbeid ved pensjonsalder. Kommisjonen mener at det Kommisjonen mener at når forventet levealder øker, bør tidligste mulige pensjonsalder også øke. Dette er en annen tilnærming enn den som ble valgt i Norge, der tidlig- pensjonsalderen 

Pensjonsalder for kvinner i norge
Nordmenn pensjonerer seg sist - Tu.no

25. okt 2004 Unge kvinner i St. Petersburg ser det som en selvfølge at de skal ha økonomisk selvstendighet gjennom lønnet arbeid. Babusjka, bestemor, har en svært viktig rolle i familien, påpeker Guro Frostestad, og fortsetter, - Pensjonsalderen er lav for kvinner, de kan velge å gå av med pensjon midt i 50-årene.Ettersom det fødes færre barn og levealderen stadig øker, er det blitt innført ny fleksibel alderspensjon i Norge fra 2010. Alderpensjonen i Norge er i dag 62 år, men det er mange som velger å jobbe lenger og gå av med pensjon når de er 67 som er pensjonsalderen. Pensjonsalderen varierer mye i de land som faktisk har  8. mar 2017 En av de største økonomiske fellene kvinnene går i. formulering om de pensjonsmessige konsekvensene også, spør Plahte. SNAKK OM PENSJONEN: Ta en prat om de pensjonsmessige konsekvensene ved å gå hjemme, oppfordrer pensjonsrådgiver Alexandra Plathe. Konstantin Yolshin / Shutterstock. Pensjonsalder for kvinner i norge "Standard" pensjonsalder varierer fra land til land, men det mest vanlige er mellom 50 og 70 (Statistikk fra 2011). I noen land varierer denne alderen for menn og kvinner, men dette har nylig blitt utfordret i noen land (, Østerrike), og i de fleste land har pensjonsalderen blitt likestilt. Tabellen nedenfor viser variasjoner i  Møteplasser for eldre innvandrere - HiOA

12. des 2014 Mange ønsker å gå av med pensjon når de blir 62 år, men halvparten av norske kvinner har for lav opptjening til at det er mulig, viser tall fra Nav. Det er nesten like mange kvinner og menn i arbeidsstyrken i. Norge. Det norske arbeidsmarkedet er imidlertid kjønnsdelt når det gjelder hvilke sektorer og næringer menn og kvinner jobber i, og hvilke yrker de har. sterkere enn i dagens pensjonsordning. Kvinners pensjonerings- mønster  I 1983 kunne en norsk kvinne forvente å leve ytterligere om lag 14 år ved oppnådd pensjonsalder (67 år), i 2010 var denne perioden økt til om lag 19 år (OECD, 2011). I tillegg har nedgang i fødselstall bidratt til en endring i befolkningssammensetningen med relativt færre i yrkesaktiv alder og relativt flere i pensjonsalder. c kontakt kontaktannonsen Pensjonsalder for kvinner i norge Verdig minstepensjon. Hvor mye er minstepensjonen? - Økonomi I våre broderland planlegger henholdsvis 76 og 74 prosent å jobbe lenger enn landets pensjonsalder, forteller administrerende direktør Camilla Grana i Randstad Norge i en pressemelding. Hun legger også til at flere norske menn (58 prosent) enn kvinner ønsker å forlenge yrkeskarrieren. Og andelen er høyest i gruppen 

Mange kvinner kan ikke ta ut pensjon fra fylte 62 år – NRK Norge

15. jan 2014 I Norge er den lovbestemt pensjonsalder for kvinner og menn 67 år. Flere bedrifter har interne avtaler, som gjør at arbeidstakeren kan være i arbeid til fylte 70 år.Gjennomsnittlig pensjonsalder i kommunesektoren er nå 56 år, viser ferske tall fra KLP. Den stadig synkende pensjonsalderen vil føre til mangel på arbeidskraft i sektoren. Det er spesielt uføretrygdede som trekker ned gjennomsnittet, og det er kvinner i lavlønnsyrker som utgjør hovedtyngden. Blant 50- og 60-åringer er  10. nov 2017 For kvinner var gjennomsnittlig uttaksalder 66 år og for menn 65 år. I september 2017 var det 156 100 alderspensjonister som mottok minstepensjon. Det er en økning på 4 900 personer sammenliknet med august 2017. Årsaken til økningen er at Stortinget har hevet satsene for minste pensjonsnivå med  el sjekk kristiansand Pensjonsalder for kvinner i norge Er Brasil på vei inn i en økonomisk felle? | Argument 10. apr 2015 Forsvarets aldersgrense skremmer kvinner fra å velge en forsvarskarriere, mener Befalets Fellesorganisasjon. pensjonsalder ved 60 år (T60). Ordningen ikke er avhengig av at personellet som skal tilsettes med pensjonsalder ved 60 år (T-60), må ha en befals- eller offisersutdanning slik som i dag.

I tiden: 1800-tallet - Fortellinger om henne8. mar 2017 -Generelt er det, både i Norge og internasjonalt, en tendens til at det blir større lønnsforskjeller mellom bransjer, også når vi sammenligner ganske like arbeidstakere i forskjellige Tallene fra SSB viser at forskjellen på pensjonsinntekten til menn og kvinner ved pensjonsalder i dag ligger på hele 26%. 14. des 2017 Det var også stor oppslutning om ordningen med kjønnsnøytralt delingstall, som gjør at pensjonen regnes ut likt for kvinner og menn, selv om kvinner i gjennomsnitt lever lengre. Derimot var det ulike syn Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Siden opprettelsen i  Pensjonsalder for kvinner i norge 13. des 2017 Forslaget kom i forbindelse med at Statens pensjonskasse ble etablert 1, juli 1917. En begivenhet vi i SPK blant annet har feiret med å gi ut en jubileumsbok om utviklingen av de statlige pensjonsordningene i Norge. Det er her jeg har lest om de rasende kvinnene, som kjempet innbitt for lik pensjonsalder  Han har arbeidet i Sosial- og helsedepartementet, Landsorganisasjonen i Norge og Sparebankforeningen i Norge, der han i dag er assisterende direktør. De fleste kvinner som nå blir pensjonister, kom ut i arbeidslivet på 1970- og 80-tallet og har dermed ikke så lang fartstid i yrkeslivet at de får full pensjon fra 

9. mar 2009 Det er tydelig at ønsket pensjonsalder varierer blant arbeidstakere i aldersgruppen 50-61 år. Det er i særlig grad menn i Oslo og Akershus som ønsker sen yrkesavgang (63,8 år), mens kvinner i Hedmark og Oppland samt i Nord-Norge er de som ønsker tidligst pensjonering (62,4 år) (figur 3). Figur 1.13. feb 2009 Pensjonsalder, alder som gir rett til utbetaling av full og varig alderspensjon, uansett om man er arbeidsfør eller ikke. I Norge er den vanlige pensjonsalderen 67 år for menn og kvinner, dvs. man kan kreve alderspensjon fra folketrygden fra fylte 67 år. Dette er den høyeste pensjonsalderen i Europa. 4. nov 2017 Kvinner var underrepresentert i arbeidslivet og politikken. Stortinget var dominert av tre parier. Majoriteten av befolkningen var kristne. De fleste hadde etnisk norsk opprinnelse. Norge hadde ikke det samme mangfoldet i politikk, kjønn, religion og kultur som det vi har i dag. Landet hadde heller ikke de  Pensjonsalder for kvinner i norge 8. mar 2017 I Norge er det fortsatt slik at kvinner har lavere lønn enn menn og jobber mer deltid. Dette gjør Bildet er fra markeringen av kvinnedagen på Youngstorget i Oslo i fjor. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at forskjellen på pensjonsinntekten til menn og kvinner ved pensjonsalder i dag ligger på 26 prosent. 31. jan 2008 Økt levealder bør tilsi økt pensjonsalder Professor Victor D. Norman mener vi må øke skattene for å finansiere fremtidens velferdstilbud og øke tilfanget a.

Dager igjen til pensjon - Kalkuler.com. Pensjonsalder for kvinner i norge

Pensjonsalder for kvinner i norge

9. mar 2009 På kvinner virker ikke utdanning like sterkt inn på ønsket pensjonsalder. Kvinner med høyere utdanning ønsker i gjennomsnitt 0,7 år senere pensjonering enn kvinner med grunnskole eller videregående skole. Ønsket pensjonsalder hos kvinnene er henholdsvis 63,4 og 62,7 år, viser undersøkelsen. Pensjonsalder for kvinner i norge Hundreåringer - lokalhistoriewiki.no22. okt 2014 Pensjonsalderen må i fremtiden bestemmes etter en individuell vurdering av hver enkelt. I artikkelen sies det at kvinner i Norge føder få barn. Jeg syns arbeidsledige kvinner bør ha en fulltidsjobb som å lage barn for tilfredsstille dette kravet. Hvordan kan vi få kvinner i Norge til føde flere barn? 1. I Norden var det i Norge flest kunne tenke seg å jobbe ut over pensjonsalderen (sju av ti), mens det var færresti Finland (tre av ti) ogi Sverige (fire av ti). I Sverige og Finland: En undersøkelse fra 2012 bekrefter at det er en klar utvikling mot lengre yrkeskarriereri Finland.11 For en 15-årig kvinne er den samlede, forventede Nyheter - EVAPEN - Norges forskningsråd

8. mar 2017 Det er mange kvinner som må belage seg på å jobbe lengre hvis de skal sikre seg en god pensjon, og kanskje også utover normal pensjonsalder. Pensjons- og spareeksperten sier det er et faktum at gjennomsnittslønnen i Norge er lavere for kvinner, noe som vil gi utslag både i pensjon fra folketrygden  Pensjonsalder for kvinner i norge Norge trenger flere kvinnelige problemløsere | NITO28. jul 2014 I følge statistikk fra Finansnæringens hovedorganisasjon (FNO) er det snart 1 million pensjonskapitalbevis i Norge. Det handler om å få oversikt og kunnskap om hva du får utbetalt som pensjonist, hvilke komponenter denne utbetalingen består av, og hvordan du forvalter den i tiden frem til pensjonsalder. 1917: Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn (70 år for menn og 65 år for kvinner). 1936: Behovsprøvd alderstrygd innføres. 1956: Samme aldersgrense for menn og kvinner i staten. 1957: Fjerning av inntektsprøvingen for alderstrygden - det vil si at alle fikk. 1967: Innføring av tilleggspensjon i folketrygden Den viste at gjennomsnittlig pensjonsalder da var 68,5 år, noe høyere blant primærleger og lavere blant kvinner og psykiatere. Halvparten av alle legene oppgav at 209 leger i gruppen 67 år og eldre er registrert som yrkesaktive i Norge, 131 av disse er over 67 år, hvorav 19 kvinner. Fem yrkesaktive er 72 år eller eldre, 

Lov om folketrygd (folketrygdloven) - Del VI. Ytelser ved nådd

at de nye reglene vil straffe dem som har lavest inntekt i belastningsyrker - les: Kvinner. * at de som Det riktige tallet på pensjonsalder i Norge er 63 år. Så kan vi Folk foretrekker heller litt høyere innbetaling enn at det skal gjøres grunnleggende, strukturelle, grep som rammer kvinner og lavtlønte på en urettferdig måte. 22. jan 2016 Vi har ingen tradisjon i Norge for ulik pensjon for kvinner og menn, sier Bjurstrøm. Vi har heller ikke hatt en diskusjon om forskjellig pensjonsalder for kvinner og menn. Marianne Martinsen (A), nestleder i Finanskomiteen, vil ha brede kollektive pensjonsordninger slik at en kan kreve lik premie og få lik  Pensjonsalder for kvinner i norge Christer Hyggen. Slitne kvinner og farlige menn. Om grunnlaget for Last ned utskriftsvennlig utgave - Pensjonsboka

6. mar 2017 Dagens kvinnelige pensjonister/ kvinner som nærmer seg pensjonsalder omfattes av gamle pensjonsordninger. Mange som hadde deltidsarbeid tjente ikke nok til mer enn laveste pensjonsnivå (tidligere kalt minstepensjon). Ulønnet omsorgsarbeid er en aktuell problemstilling i alle årsklasser. Det kan  Leger får justert pensjonen fra nyttår - Nyheter - Dagens Medisin Pensjonsalder for kvinner i norge Formelt sett er all pensjon i Norge kjønnsnøytral. For de samme opptjente rettigheter utbetales det samme beløpet hvert år til både kvinner og menn, uavhengig av hvor lang levetid de to kjønn forventes å ha. Det skjer altså ingen kjønnsjustering av pensjonen, bare en samlet levealdersjustering for helle kullets befolkning av  - Kvinner vinner på EU-medlemskap | NY TID

Er du i faresonen for å bli minstepensjonist? - ODIN-bloggen 6. jul 2010 Frankrike er et av landene med lavest pensjonsalder i EU. Ingen høyere enn Norge. I Italia ble regjeringen i juni enige om å øke pensjonsalderen for kvinner i offentlig sektor til 65 fra 2012 slik at den er lik pensjonsalderen for menn. Arbeidere i privat sektor kan pensjonere seg tidligere dersom de har  sjekk skattelistene Pensjonsalder for kvinner i norge Myten om den late grekeren | Gresk mat! 7. mai 2005 I mange land opererer man dessuten med forskjellige pensjonsaldre for menn og kvinner. I Storbritannia er pensjonsalderen for kvinner 60 år, mens for menn ligger den på 65 år. Sett i sammenheng med det faktumet at 57 prosent av alle uføretrygdede i Norge er kvinner (kilde: SSB), bør dette føre an til en 

LO i pensjonsretrett - | Dagens Perspektiv

Streik i sju barnehager – uenige om pensjon - Barnehage.no 14. nov 2017 Antallet minstepensjonister i Norge har nå passert 150.000. I dag er forskjellen omtrent 25 prosent når vi sammenlikner pensjonsinntekten for kvinner og menn ved pensjonsalder. – Det er positivt å se at forskjellene blir mindre. Men siden kvinner lever lenger enn menn trenger de minst like høy pensjon  drap på kvinner i norge Pensjonsalder for kvinner i norge Andelen kvinner som tar ut uførepensjon er dobbelt så høy sammenlignet med menn. I perioden 2010–2015 var det om Årsakene til at så mange lærere tar ut pensjon før ordinær pensjonsalder på 67 år er sammensatte. Et attraktivt yrke er blant annet .. Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo tel +47 24 14 20 00 fax +47 24  Handlingsprogram og Vedtekter - Kvinnefronten

Vestviken 24 - Halve Vestfold forventer urealistisk høy pensjon Roboter er redningen for de ansatte (NRK Trøndelag) - Webavisen Pensjonsalder for kvinner i norge 20. jul 2007 I våre nordiske naboland jobber man nesten like lenge som i Norge. I Danmark gis det Det samme gjelder i Finland, men her er det ingen inntektsgrense når det kommer til pensjonsgrunnlaget, slik det er i Norge. I 2008 vil pensjonsalderen øke fra 57 til 60 år for kvinner, og til 65 år for menn. Frankrike:. Vest24 - Halvparten av menn velger pensjon fra 62 år

7. jan 2004 Forsker Lars Østby i Statistisk sentralbyrå vil heve pensjonsalderen til 71 år for menn og 75 år for kvinner. <afp_engelstad_ny2> - Verkstedarbeideren hvordan finne seg en kjæreste gravid Pensjonsalder for kvinner i norge 4. mai 2016 Synes du eldrebølgen i Norge er dramatisk – og at utgiftene til pensjoner og helse stiger i et faretruende tempo? Da kan Den lovpålagte pensjonsalderen er for tiden 60 år for menn og 50 eller 55 år for kvinner. Prosessen med å øke pensjonsalderen i Kina kommer trolig i gang for alvor i løpet av 2017. Han sier dagens pensjonsalder i Norge er omtrent 64,5 år og at vi stadig lever lenger. I løpet av de siste 25 årene har den forventede levealderen i Norge økt med nesten seks år for menn og vel tre år for kvinner ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB). – Det betyr at vi lever 15 til 20 år etter pensjonsalder og svært mange lever 

Pensjonsalderen må heves! - Minerva

Det er dermed ikke opplagt at effektene av AFP i Norge er direkte sammenlignbare regjeringen en adgang til å pensjonere seg tre og et halvt år før normal pensjonsalder – dvs. fra fylte. 55 år for menn 2 Formelt var pensjonsalderen før reformen (og i de uberørte regionene) 60 år for menn og 55 år for kvinner gitt at en  Hvordan få norske kvinner til å jobbe mer? | Ledernett Pensjonsalder for kvinner i norge 12. okt 2015 Slik får du pensjonen du har krav på. . Det er mange kvinner som må belage seg på å jobbe lengre hvis de skal sikre seg en god pensjon, og kanskje også utover normal pensjonsalder. Hvert år I Norge er det kun BSU som kan måle seg med skattefordelene dette spareproduktet gir, forklarer Sandmæl. 3. apr 2016 Levealdersjustering påvirker pensjonsytelser fra folketrygden, offentlig tjenestepensjon og privat AFP. Særalderspensjon og Offentlig AFP blir ikke levealdersjustert. Innskuddspensjon blir heller ikke levealdersjustert. Levealdersjusteringen differensierer mellom kvinner og menns levealder, fordi kvinner 

14. nov 2016 For første gang har nå kvinner under 70 år høyere forekomst av lungekreft enn menn i tilsvarende alder. tokheim q500t Pensjonsalder for kvinner i norge Velferdsordningene utvikles - Norgeshistorie Sjekk hva du får i pensjon - Smarte Penger

Tolv trinn for en rettferdig pensjon - Manifest Tidsskrift 6. mar 2017 Muligheten til å gå av med pensjon før den ordinære pensjonsalderen i folketrygden på 67 år var ulikt fordelt. Store deler av . I dag får mange yrkesaktive kvinner minstepensjon på linje med personer uten tidligere arbeidsinntekt. Det kreves 40 års trygdetid i Norge for å få utbetalt full garantipensjon. Pensjonsalder for kvinner i norge 30. nov 2017 Hovedstad: Kampala; Rundt 41 millioner innbyggere, på et landområde som er mindre enn Norge. Fødselsraten er seks barn per kvinne. Selv med forventet nedgang til under fire barn per kvinne i 2040, ventes befolkningen innen den tid nær doblet til 76 millioner. President Museveni, som har sittet ved  ?gdat&keyword=pensjonsalder+for+kvinner+i+norge Pensjonsalder for kvinner i norge Garantipensjonen avkortes med 80 prosent mot opptjent inntektspensjon. Tall NRK har hentet ut fra skattelistene, viser at. Klikk for mer informasjon. Laster innhold, vennligst vent. Deaktivert javascript 

Pensjonsalder for kvinner i norge

Siri Jensen: Velferdsstaten, kvinner og pensjonskommisjonens forslag. Pensjonsalder for kvinner i norge

Nå regnes også pensjonen ut etter alle yrkesaktive år. Konsekvensen er at om du har jobbet deltid noen år, så vil beregningsgrunnlaget – og dermed utbetalingene – for din pensjon bli lavere enn før reformen. Dette medfører at ganske mange – og da spesielt kvinner, som er de som jobber mest deltid og ofte har lavere  Offentlige og allmennyttige utleieboliger i Norden: et virkemiddel - Google Books Result Pensjonsalder for kvinner i norge 2. aug 2011 Den lave pensjonsalderen har naturligvis økonomiske og karrieremessige konsekvenser for kvinner, og den gjør det vanskeligere for kvinner å være uavhengige. Norge og andre internasjonale aktører bør derfor bistå Kina i prosjekter som har som mål å styrke kvinners rettigheter. Likestilling er et godt  Gjeldende verdier, historiske data, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender - Norge - Pensjonsalder Kvinner.Mens japanske kvinner lever til de er nesten 90, blir menn 83 - men pensjonsalderen er kun på rundt 60 år, påpeker Melchior. Landet har et av verdens laveste fødselstall, Japan ligger etter de fleste vestlige økonomier, her i Norge er godt over 70 prosent av kvinnene i jobb. Statsminister Shinzo Abe har derfor satt en 

I denne artikkelen gis det et historisk tilbakeblikk på offentlig tjenestepensjon i Norge. . I 1871 la regjeringen fram forslag om en ordning basert på pensjonsalder 65 år og pensjon på 2/3 av lønn finansiert ved innskudd fra embetsmennene selv og tilskudd fra Generell aldersgrense var 70 år for menn og 65 år for kvinner. Forskningsprogrammet Sysselsetting og arbeidsmarked - Norges Pensjonsalder for kvinner i norge 8. mar 2011 Men, å lukke øynene for fremtidig konsekvenser kan koste deg dyrt, sier Sandmæl. Hun bruker pensjonsordningen som eksempel. Tidligere ble de 20 beste inntektsårene plukket ut for å beregne pensjonen. Nå teller alle inntektsår fra 13 til 75 år likt. Det betyr at mens kvinnene i noen år holder seg hjemme,  Gjeld: Hvordan vesten lurte seg selv - Google Books ResultFor nabolandet Nederland eller blant den gemene brite, er tallet 10,4 år. Disse gjennomsnittstallene avviker fra det som er fastsatt alder for offentlig pensjon, skriver LO på sine nettsider. Den omtalte belgieren forventes altså å jobbe til han eller hun er 57,8 år. Men pensjonsalderen i landet er for både menn og kvinner 65 år.

1. des 2013 Uttak av ny AFP i privat sektor forutsetter nemlig at man også starter uttak av alderspensjonen fra NAV. Har man ikke nok opptjening til å starte tidliguttak av pensjonen fra NAV får man heller ikke AFP. Det betyr i praksis har mange kvinner faktisk har mistet AFP som tidligpensjonsordning i perioden 62-67 år  Betydningen av delingstallet - bibsys brage Pensjonsalder for kvinner i norge Pensjon - Fafo 7. des 2017 Færre kvinner enn menn har nytte av den nye AFP-ordningen. Det kommer fram i I tillegg har det vært en referansegruppe som har bestått av representanter for Virke, Spekter, Finans Norge og YS. Bedrifter som har få eller ingen ansatte i jobb til pensjonsalder, har liten eller ingen nytte av AFP. Likevel 11. nov 2016 Det er i følge SSBs statistikk flere kvinner enn menn mellom 62 og 66 år som har yrkesinntekt og som ikke tar ut alderspensjon. - En forklaring på dette kan være at det er en mindre andel blant kvinner som har tilstrekkelig opptjening i folketrygden til å ta ut alderspensjon før ordinær pensjonsalder, melder 

9 av 10 minstepensjonister er kvinner -Steinkjer-Avisa. Pensjonsalder for kvinner i norge

9. jun 2017 Kvinner vil generelt derfor komme dårligere ut enn menn, da kvinner tar permisjon fra jobb for barsel og omsorg. Kvinner jobber også vesentlig mer deltid enn menn. 40 prosent av kvinnene i Norge jobber deltid mot 17 prosent av mennene. De som kommer best ut i forslag til ny ordning er de med mange  Det fastsettes månedlige forholdstall, som gjelder for uttaksaldre mellom hele år. Det fastsettes felles forholdstall for kvinner og menn. Ved beregning av pensjon benyttes forholdstall for alderen ved inngangen til den måneden pensjonen tas ut fra. Levealdersjusteringen skal fases gradvis inn, se § 19-7 tredje ledd. Pensjonsalder for kvinner i norge Når den offentlige pensjonen krympes og den private andelen øker, får du en omfordeling av pensjon fra de fattige til de rike som kan betale for seg. Dette er et system vi kjenner igjen fra helsevesenet: USA bruker samlet mye mer på helsevesenet enn Norge, men det brukes gjennom et privat system som gjør at det er gode  27. feb 2009 "Norge har ikke råd til å la oss pensjonere oss tidlig. Men ser vi på statistikk over gjennomsnittlig pensjonsalder, viser det seg at arbeidstakere i Norge står lengre i jobb enn kolleger i andre land i Europa. Det skyldes blant annet at de har høyere utdanning enn tidligere generasjoner av kvinner.7. jan 2004 Forsker Lars Østby i Statistisk sentralbyrå vil heve pensjonsalderen til 71 år for menn og 75 år for kvinner.

Skifter stilling – får lavere pensjonsalder - Ambulanseforum Norske kvinners liv og kamp - Google Books Result Pensjonsalder for kvinner i norge I disse landene får kvinner som jobber deltid fem-seks prosent mindre pensjon per måned enn de som jobber fulltid, noe som har en betydelig innvirkning på pensjonen de kan ta ut når de ender sine yrkesaktive liv. - At dette ikke er tilfelle for kvinner i Norge og Danmark er noe jeg ikke var klar over da vi startet dette  "Standard" pensjonsalder varierer fra land til land, men det mest vanlige er mellom 50 og 70 (Statistikk fra 2011). I noen land varierer denne alderen for menn og kvinner, men dette har nylig blitt utfordret i noen land (, Østerrike), og i de fleste land har pensjonsalderen blitt likestilt. Tabellen nedenfor viser variasjoner i 9. jun 2017 Kvinner vil generelt derfor komme dårligere ut enn menn, da kvinner tar permisjon fra jobb for barsel og omsorg. Kvinner jobber også vesentlig mer deltid enn menn. 40 prosent av kvinnene i Norge jobber deltid mot 17 prosent av mennene. De som kommer best ut i forslag til ny ordning er de med mange 

14. des 2017 Det var også stor oppslutning om ordningen med kjønnsnøytralt delingstall, som gjør at pensjonen regnes ut likt for kvinner og menn, selv om kvinner i gjennomsnitt lever lengre. Derimot var det ulike syn Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Siden opprettelsen i  28. jul 2014 I følge statistikk fra Finansnæringens hovedorganisasjon (FNO) er det snart 1 million pensjonskapitalbevis i Norge. Det handler om å få oversikt og kunnskap om hva du får utbetalt som pensjonist, hvilke komponenter denne utbetalingen består av, og hvordan du forvalter den i tiden frem til pensjonsalder. f nettkontakte Pensjonsalder for kvinner i norge Gjennomsnittlig pensjonsalder i kommunesektoren er nå 56 år, viser ferske tall fra KLP. Den stadig synkende pensjonsalderen vil føre til mangel på arbeidskraft i sektoren. Det er spesielt uføretrygdede som trekker ned gjennomsnittet, og det er kvinner i lavlønnsyrker som utgjør hovedtyngden. Blant 50- og 60-åringer er  7. jan 2004 Forsker Lars Østby i Statistisk sentralbyrå vil heve pensjonsalderen til 71 år for menn og 75 år for kvinner.12. des 2014 Mange ønsker å gå av med pensjon når de blir 62 år, men halvparten av norske kvinner har for lav opptjening til at det er mulig, viser tall fra Nav.

Forhistorisk pensjonsalder for politiet - Hammer & Hanborg